Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Rozwiązania dla produkcji i logistyki

Obszar produkcji to najważniejsze ogniwo każdego przedsiębiorstwa, ponieważ aby zrealizować sprzedaż, a w konsekwencji osiągnąć przychody i zyski, najpierw konieczne jest dostarczenie produktów do działu sprzedaży.

Przed działami produkcji jest wiele wyzwań i trudności, z którymi muszą się codziennie mierzyć np.: bilansowanie zasobów, efektywne planowanie  i wykorzystanie zasobów, podawanie precyzyjnych terminów realizacji zleceń dla działu sprzedaży, planowanie parku maszynowego i jego eksploatacja, ograniczanie kosztów produkcji, inne.

Dostarczenie przez produkcję gotowych produktów poprzedza złożony cykl wielu procesów, które muszą być ze sobą skoordynowane aby efektywnie wykorzystać zasoby nie tylko te materiałowe, maszynowe ale także ludzkie. Procesem, który umożliwia fizyczną realizację zleceń produkcyjnych a  jednocześnie kluczowym i nierozerwalnie połączonym z produkcją jest zaopatrzenie materiałowe, które jest elementem procesu logistycznego polegającym na dostarczeniu surowców  i komponentów na magazyn w celu późniejszego wydania na produkcję.

SAP Business One dostarcza wielu funkcji pozwalających na skuteczną realizację procesu produkcji powiązanego z procesem logistycznym.

SAP Business One obsługuje produkcję procesową, dyskretną oraz projektową. Funkcje są konfigurowane na etapie wdrożenia z Klientem i szczegółowo omawiane. Wdrożenia produkcji odbywają się w modelu prototypowania. Prototypowanie ma na celu przygotowanie prototypu, który po testach Klienta przechodzi kolejne iteracje aż do przygotowania rozwiązania docelowego. Model ten pozwala na dostarczenie rozwiązania oczekiwanego przez Klienta i powoduje, że nie ma dużych rozbieżności oczekiwań Klienta w stosunku do dostarczonego rozwiązania.

Proces produkcji

Proces przygotowania produkcji

W celu efektywnego zaplanowania produkcji konieczne jest zbudowanie technologii/receptury produkcji. Na tym etapie Klient może skorzystać z standardowego modułu produkcji SAP Business One lub rozszerzonej wersji BEAS manufacturing (opisany w sekcji produkty).Wymaga to przygotowania wymaganych danych w kilku krokach.

 1. Przygotowanie indeksów materiałowych – opisanie wszystkich parametrów istotnych dla procesu zaopatrzenia.
 2. Przygotowanie indeksów zasobowych – opisanie wszystkich parametrów istotnych dla procesu planowania.
 3. Przygotowanie opisu operacji technologicznych – opisanie połączenia i relacji pomiędzy indeksami materiałowymi i zasobami.

SAP Business One pozwala na przygotowanie opisanych powyżej danych bezpośrednio w systemie lub skopiowanie posiadanych przez Klienta z plików Excel. Częstą praktyką jest w przypadku projektowania nowych produktów pobieranie danych z systemów klasy CAD (Computer Aided Design) oraz CAM (Computer Aided Manufacturing) lub oprogramowania do zarządzania dokumentacją PDM (Product Data Management).

 

Warianty technologii

Bardzo istotną funkcją pozwalająca na elastyczne zarządzanie technologią produkcji jest Funkcja wariantowania technologii dedykowana dla przedsiębiorstw, których produkcja cechuje się dużą zmiennością. Pozwala na wytwarzanie dużej ilości zmodyfikowanego produktu bez potrzeby tworzenia w bazie danych wielu indeksów różniących się tylko detalami takimi jak kolor lub dodatkowe opcje wyposażenia.
Wersje mogą różnić się pomiędzy sobą nie tylko zmianami w liście materiałowej lecz także w marszrucie. Ważną cechą jest zachowanie głównego indeksu materiałowego bez zmian i możliwość kopiowania go do kolejnej wersji i wprowadzania tylko niezbędnych modyfikacji zgodnych z oczekiwaniem Klienta.

Wersje mają możliwość kontroli na poziomie listy materiałowej BOM lecz także marszruty przy dowolnej liczbie poziomów struktury drzewa produktu.

Możliwość podglądu informacji o wariancie:

 • Aktywny
 • Nieaktywny
 • Zwolniony
 • Zablokowany
 • Historia zmian

 

Proces planowania i harmonogramowania produkcji

Gdy jest już zbudowana technologia/receptura produkcji można przystąpić do procesu budowania planu produkcyjnego. Pierwszym krokiem jest utworzenie zleceń produkcji, które są bazą niezbędną do planowania. Jest to proces, który ma odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Na kiedy możliwe jest dostarczenie gotowych produktów aby zaspokoić popyt?
 • Jakie surowce lub komponenty i w jakich ilościach należy dostarczyć?
 • Czy są możliwe opóźnienia i co może być ich powodem?
 • Jak zmienić kolejność realizacji zleceń aby produkcja pracowała efektywnie?

Proces planowania produkcji

Powinien zapewnić takie obciążenie aby efektywnie wykorzystać dostępne zasoby oraz surowce. Proces planowania oparty jest o źródła popytu generowane przez dział sprzedaży.

Dwa główne źródła:

 • zamówienia od Klientów,
 • prognozy sprzedaży.

Ważnymi cechami opisującymi te źródła są daty na kiedy produkty gotowe powinny zostać wyprodukowane oraz ilości produktów. Funkcja prognoz sprzedaży jest dostępna w standardzie SAP Business One.
Funkcja planowania pozwala na sterowanie terminami realizacji zleceń produkcji oraz ich priorytetami. Ustawienie priorytetu powoduje, że zlecenia ważnego/kluczowego dla nas kontrahenta będą planowane zawsze jako pierwsze. Planowanie może odbywać się metodą do przodu lub metodą wsteczną czyli od oczekiwanej daty dostarczenia. Każda z metod pozwala uzyskać odpowiedzi mogące wskazać co należy zmienić w procesie aby dostarczyć wyroby gotowe na czas dla jak największej ilości zleceń lub ustalić z Klientem możliwe przesunięcia na wczesnym etapie.

Proces planowania zaopatrzenia

Polega na zapewnieniu surowców lub komponentów w odpowiednich ilościach niezbędnych do produkcji wyrobów gotowych w ilości pozwalającej na zaspokojenie popytu wygenerowanego przez dział sprzedaży. Proces planowania zaopatrzenia w SAP Business One może być i najczęściej jest wsparty funkcją MRP lub MRP2. Wykorzystanie MRP pozwala w znaczący sposób zautomatyzować proces przeliczania zapotrzebowania pod produkcję uwzględniając główne źródła popytu wyszczególnione w pierwszym punkcie.

Funkcja MRP może uwzględniać dodatkowe źródła popytu takie jak:

 • umowy ramowe,
 • oferty sprzedaży

oraz obszar zakupów:

 • umowy ramowe zakupu,
 • złożone zamówienia zakupu,
 • stany magazynowe uwzględniając minimalne, maksymalne i wymagalne stany magazynowe – ilość magazynów logicznych i fizycznych jest w SAP Business One niegraniczona.

Wynikiem działania MRP są ilości surowców i komponentów konieczne do zamówienia przez dział zakupów w postaci zleceń zakupu lub od razu zamówień zakupu. W scenariuszu automatycznym zamówienia mogą zostać przesłane przez system do dostawcy bez ingerencji użytkownika jednak najczęściej dział zakupów weryfikuje je osobiście i po akceptacji następuje wysyłka do dostawców.

Proces harmonogramowania produkcji

Następnym krokiem po procesie planowania produkcji jest harmonogramowanie szczegółowe pokazujące obciążenia na poszczególnych zasobach, grupach zasobów, gniazdach produkcyjnych. Po przeprowadzeniu procesu harmonogramowania możliwe jest uruchomienie MRP w celu przeliczenia zaopatrzenia uwzględniając dokładne terminy dostarczenia surowców i komponentów na produkcję bezpośrednio lub na magazyn produkcji w toku.

W procesie harmonogramowania zostają rozdzielone operacje technologiczne i przypisane do wcześniej zdefiniowanych zasobów z powiązanymi do wykorzystania surowcami lub komponentami. Proces harmonogramowania jest bardzo ważny do operacyjnego planowania produkcji aby każdy zasób był maksymalnie wykorzystany.

 

Proces realizacji produkcji

W procesie realizacji produkcji gromadzone są na bieżąco dane o  operacjach, materiałach, utworzonych wyrobach, danych o jakości, odpadach. Raportowanie produkcji daje wgląd osobom odpowiedzialnym za produkcje w to co się dzieje na hali produkcyjnej w każdym momencie. Zbieranie danych z produkcji pozwala z wyprzedzeniem reagować na niekorzystne zmiany i przeplanować produkcję na nowy dzień uwzględniając stan faktyczny.

Raportowanie produkcji stanowi podstawę do procesu planowania i harmonogramowania. Odbywa się ono najczęściej przy pomocy terminali dotykowych dostępnych na hali produkcyjnej przy pomocy dowolnego urządzenia. SAP Business One z rozszerzeniem BEAS manufacturing posiada aplikację przeglądarkową co oznacza, że można ją uruchomić na dowolnym urządzeniu. Wystarczy, że na hali jest dostępna sieć WI-FI.

Informacje stanowiskowe: możliwość pracy w fabryce bez tradycyjnych papierowych dokumentów dzięki możliwości podglądu dokumentacji na terminalu.

Z poziomu terminala raportować można:

 • Start i zatrzymanie operacji produkcyjnej
 • Ilość wyprodukowanych sztuk dobrych i wadliwych oraz odpady
 • Awarie oraz przestoje zasobów
 • Kontrolę jakości międzyoperacyjną lub końcową

Terminal pozwala także na skorzystanie z funkcji dodatkowych:

 • Wywołanie zapotrzebowania na dodatkowy surowiec do zlecenia
 • Przesunięcie surowca z magazynu surowców na magazyn przy produkcyjny
 • Dodanie operacji produkcyjnej przez operatora
 • Podgląd dokumentacji produkcyjnej – proste otwieranie / odczytywanie udostępnionych dokumentów lub zdjęć.

 

Rozliczenie produkcji

Koszty produkcji to ważna część każdego przedsiębiorstwa. Oczekiwaniem Klientów jest możliwość poznania i śledzenia kosztów produkcji online czyli po realizacji każdej operacji lub grupy operacji. Rozchody materiałowe powinny być księgowane na bieżąco aby możliwe było lepsze planowanie zaopatrzenia oraz zmiany w procesie produkcji lub technologii wpływające na optymalizację kosztu. Istotną funkcją jest możliwość porównania kalkulacji przed rozpoczęciem realizacji zlecenia produkcji, podczas jego realizacji oraz po zakończeniu zlecenia. W krótkim czasie zostaje zebrana informacja jakie są odchylenia i jeżeli generowane są powtarzalnie w wybranych etapach produkcji można zastanowić się nad optymalizacją.

Każde przedsiębiorstwo ma swój własny model liczenia kosztów produkcji. BEAS pozwala na stworzenie własnych modeli pre i post kalkulacji kosztowych uwzględniających:

 • Surowce i materiały
 • Operacje technologiczne
 • Koszty stałe i koszty zmienne
 • Koszty wydziałowe
 • Koszty zarządu
 • Marżę na operacjach

Kalkulacje mogą być dodatkowo urealnione poprzez zastosowanie cenników lub grup upustów dla Klientów co pozwoli na urealnione oszacowanie planowanych marż produkcyjnych.

 

Procesy wspierające proces produkcji

Kontrola Jakości

Aby spełniać coraz wyższe normy jakościowe wynikające z nowych przepisów bezpieczeństwa oraz rosnących oczekiwań Klientów SAP Business One z BEAS manufacturing dostarcza niezbędne narzędzia pozwalające udokumentować proces kontroli. Funkcje kontroli jakości umożliwia przeprowadzenie niezbędnych testów jakości podczas przepływu materiału, począwszy od pierwotnych zakupów dla produkcji aż do wysyłki towaru. Różne rodzaje zleceń testowych mogą być przypisane do zewnętrznych, jak i wewnętrznych etapów pracy (operacji).

Kontrola jakości może być jakościowa lub ilościowa:

Jakościowa – sprowadza się do opisania kontrolowanego surowca/półproduktu/wyrobu gotowego zestawem cech opisowych lub parametrów technicznych z uwzględnieniem normatywów/zakresów tolerancji dopuszczających lub nie do dalszej obróbki lub sprzedaży.

Ilościowa – wprowadzanie informacji w postaci wybranej jednostki miary np.: szt. z możliwością przeliczania na jednostki alternatywne.

Proces kontroli jakości pozwala na:

 • Zarządzanie planami kontroli jakości – możliwość tworzenia planów dla wybranych Klientów kluczowych lub produktów, które stanowią o przychodzie przedsiębiorstwa i proces kontroli jakości jest krytyczny.
 • Kontrolę jakości dla zamówień, od momentu otrzymania towarów, poprzez produkcję i dostawę
 • Monitorowanie dat ważności
 • Zatwierdzanie / zablokowanie do sprawdzenia, blokadę partii i numerów seryjnych dla części
 • Przyjmowanie i analizowanie reklamacji dotyczących klientów, dostawców, produkcji wewnętrznej

Kontrola jakości może być międzyoperacyjna, końcowa, ad-hoc czyli wywołana w dowolnym momencie i realizowana na urządzeniach mobilnych takich jak np.: Tablet.

Utrzymanie Ruchu

Zapewnienie kontroli nad pracą maszyn i odpowiedni plan produkcyjny pozwala utrzymać ciągłość procesów i zwiększyć wydajność. SAP Business One oferuje możliwość zaplanowania częstotliwości przeprowadzania czynności serwisowych, ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych awarii maszyn i ich elementów. Wymiana narzędzi, przeglądy i przezbrojenia planowane po określonej liczbie cykli lub czasu pracy maszyny pozwalają zmniejszyć ryzyko awarii i lepiej planować koszty.

Funkcjonalność utrzymania ruchu pozwala na:

 • Zarządzanie bazą zasobów i narzędzi
 • Planowanie działań serwisowych w sposób ręczny lub zautomatyzowany
 • Planowanie zużycia narzędzi oraz zamówienie ich we właściwym czasie z możliwością automatycznego wygenerowania zlecenia serwisowego na wymianę narzędzia lub jego kalibrację.
 • Rejestrowanie awarii i przestojów oraz informowanie osób odpowiedzialnych przy pomocy różnych kanałów komunikacji takich jak e-mail, informacje na ekranie użytkownika czy sms.

Case study

Case study

Sprawdź nasze systemy wspierające produkcję i logistykę

Cena

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja, oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Zainteresowało Cię dane rozwiązanie?

Napisz do nas

Warto wiedzieć